Hình sinh hoạt hàng ngày

Tranh Tết HS làm

Tranh-GauTruc

Training

training-Binh

 

Giáo viên dẫn các học sinh từ Chuyên biệt Ban Mai qua Mầm non SuSu học giờ hòa nhập

 

Các em học trong lớp hòa nhập ở Mầm non SuSu

Sinh hoạt ngoại khóa

Thể dục tại công viên

Nấu ăn

Bán hàng

Đi chợ

Giao tế

Làm bánh bán

B-TC

B-TA

B-CL

BA-sells

 

 

 

Hình PAXT Ban Mai