Tại California, trước khi lên một chương trình can thiệp, các em được chuyên gia tìm điểm mạnh / yếu qua các bộ test nhà nghề. Gọi là test nhà nghề vì người làm test được đào tạo về chuyên môn, có bằng thạc sĩ về bộ môn làm test. Gọi là test nhà nghề vì nó giúp chúng ta lên một chương trình can thiệp cụ thể cho học sinh, với các mục tiêu được vạch ra trước cả năm. Các test nhà nghề này được gọi là Test Thẩm định để phân biệt với các bộ test có tính sàng lọc như  CARSDenver hoặc PEP-3.

 

Tes Thẩm định chia ra nhiều phạm trù khác nhu như bộ test Purdue Perceptual - Motor survey (Vận động tinh/thô), DARD hoặc NDRT (cho rối loạn, khó khăn phần khả năng đọc), Gray Oral Reading Test (khó khăn khả năng đọc thành tiếng), TORC hay Woodcock Reading Mastery Test (khả năng đọc / hiểu),  TOWL (khả năng viết, diễn đạt), Developmental Test of Visual Motor Integration (truy tìm sớm các vấn đề về nhận thức và hành vi), CELF (truy tìm và can thiệp cho trẻ khó khăn ngôn ngữ nói), Expressive One-Word Vocabulary Test (trí thông minh của trẻ trong mảng ngôn ngữ diễn đạt), Test of Adolescent and Adult Language (nhắm vào người Tự kỷ trưởng thành / khả năng ngôn ngữ giao tiếp và tự lập)

 

Riêng mảng ngôn ngữ là phần test Thẩm định khó làm nhất và quan trọng nhất. Các test ngôn ngữ như Structured Photographic Expressive Language Test (nhằm vào các em yếu phần ngôn ngữ diễn đạt)

 

 


Các bộ test về tâm lý, nhận thức, hành vi, kỹ năng sống tự lập do các thạc sĩ, tíen sĩ ngôn ngữ trị liệu / tâm lý / giáo dục đặc biệt làm và đánh giá

 

 

 

Trường Ban Mai không sử dụng CARS, Denver hoặc PEP-3 vì đó là các test Sàng lọc. Theo luật giáo dục đặc biệt của California, tất cả test thẩm định để lên chương trình can thiệp phải là test nhà nghề -- không được dùng test Sàng lọc.

 

 

 

Sử dụng đúng test là yếu tốt rất quan trọng để tìm đúng điểm mạnh / yếu của trẻ nhằm soạn thảo đúng mục tiêu can thiệp ngắn hạn và dài hạn.

 

 

 

 

 

Hình PAXT Ban Mai