Giáo trình

 

Trường Ban Mai sử dụng giáo trình can thiệp / giáo dục đặc biệt với 15 mục tiêu chính và hơn 500 mục tiêu phụ. Các mục tiêu chính là:

 

- Nhận thức

- Ngôn ngữ

- Ngôn ngữ bày tỏ

- Hành vi, Hệ thống khen thưởng động

- Nghe / nhớ / hiểu mệnh lệnh

- Toán áp dụng (vào việc sống tự lập & hòa nhập)

- Văn áp dụng (vào việc sống tự lập & hòa nhập)

- Điều chỉnh cảm xúc

- Sức khỏe và an toàn

- Hoạt động giải trí

- Vận động tinh / thô

- Cảm quan, cảm xúc

- Kỹ năng sống

- Kỹ năng tự phục vụ

- Kỹ năng giao tiếp

 

 

 

Hình PAXT Ban Mai