Phương pháp can thiệp

 

Mỗi học sinh là một cá nhân độc đáo nên sự kết hợp giữa các phương pháp là điều cần thiết. Trường Ban Mai lấy triết lý TEACCH làm nền tảng hoạt động. Triết lý giáo dục đặc biệt TEACCH quan niệm 2 điểm rất nhân văn như sau:

 

(1) Không ràng buộc chuyên gia vào một phương pháp nhất định. Huấn luyện chuyên gia, khuyến khích chuyên gia kết hợp các phương pháp cho thích hợp với từng học sinh.

 

(2) Dù là phương pháp gì, mục đích cũng phải là dạy nhận thức, phát triển ngôn ngữ, kiểm soát hành vi, đưa tới khả năng sống tự lập và hòa nhập khi học sinh trưởng thành.

 

Trường Ban Mai dùng 3 phương pháp chính là TEACCH, Verbal Behavior Analysis (VBA) và Chuyện Giao tế / Social Stories cho chương trình can thiệp. Bài học và mục tiêu được rút từ các test giáo dục đặc biệt nhà nghề đang được sử dụng tại California.

 

 

Hình PAXT Ban Mai